×
Tip
Gebruik "Mijn bike" als snelle filter voor technische artikelen. Meer...
Mijn Louis: uw bikes altijd bij de hand!
Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken, moet u zich eerst bij "Mijn Louis" aanmelden.

U heeft uw wachtwoord vergeten?

Meld u voortaan met uw e-mail en een door u vrij te kiezen wachtwoord aan.

Nu wisselen

Nu registreren en profiteren van voordelen.

Nu registreren

Privacyverklaring

1. Algemeen

Hieronder willen wij onze plicht nakomen en u informeren over uw rechten en over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is vanaf 25 mei 2018 van kracht en schrijft in detail voor welke informatie over de verwerking van persoonsgegevens de klanten of betrokkenen ter beschikking moet worden gesteld. Wij voldoen graag aan deze wettelijke verplichting.

Voor zover nodig worden deze aanwijzingen bijgewerkt, op www.louis.nl/datenschutz gepubliceerd en kunnen door u worden bekeken.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke autoriteit voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Duitse wet gegevensbescherming is

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35
21035 Hamburg
Duitsland

Tel.: 040 - 734 193 60
Fax: 040 - 734 193 47
E-Mail: info@louis.de

(hierna: Louis).

3. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

U bereikt onze functionaris voor gegevensbescherming via: datenschutz@louis.de
Wij worden geadviseerd en ondersteund door Da.S Beratung - www.das-beratung.de.

4. Verzamelen, verwerken en opslaan van de gegevens

Privacy en gegevensbescherming zijn voor ons erg belangrijk. Daarom houden wij ons bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens strikt aan de wettelijke voorschriften. Principieel verwerken wij alleen die gegevens die wij van u rechtstreeks op grond van onze zakelijke relatie met u of voor het opbouwen van een dergelijke relatie van u krijgen. Dit gebeurt, wanneer u met ons een overeenkomst sluit, een offerte aanvraagt, een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, een klantrekening aanmaakt, aan een prijzenspel deelneemt, ons wijzigingen van uw gegevens meedeelt, een verzoek aan ons richt of met vragen of reclamaties over een bestelling contact met ons opneemt. Deze gegevens worden door onze dienstverleners uitsluitend gebruikt voor het vervullen van hun taak. Een ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en dit gebeurt dan ook niet bij de door ons hiermee belaste dienstverleners.

Wanneer wij gegevens bij derden over u verzamelen, dan is dit uitdrukkelijk genoemd in de onderstaande beschrijvingen van de verwerkingsprocessen.

4.1. Verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (art. 6 lid 1b AVG)

4.1.1. Bestelling

Voor het verwerken van een bestelling verzamelen en slaan wij de noodzakelijke persoonsgegevens op voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Bij deze gegevens gaat het om fundamentele persoonsgegevens zoals bijv.: voor- en achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer. Voor verzending van de artikelen worden uw gegevens doorgegeven aan pakketdiensten. Als u kopen op rekening kiest, dan wordt uw kredietwaardigheid gecontroleerd.

Uw gegevens die zijn vereist voor het verwerken van uw bestelling, waaronder die voor onze betreffende afrekening met onze dienstverleners, geven wij aan andere bedrijven door die voor dit doel met ons samenwerken. Deze bedrijven kunnen drukkerijen, logistieke ondernemingen, aanbieders van e-maildiensten, dienstverleners voor het personaliseren van producten of externe betalingsdienstverleners zijn. Alle persoonsgegevens worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld. Wij verkrijgen informatie over uw betalingsgeschiedenis en kredietwaardigheid op basis van wiskundige/statistische methoden die gebruikmaken van adresgegevens (scoring) van infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden (voor klanten in Duitsland), CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, A-1150 Wien (voor klanten in Oostenrijk), Experian Nederland BV, Kantoorgebouw´t Schip, Verheeskade 25, 2521 BE Den Haag (voor klanten in Nederland), CRIF AG, Hagenholzstr. 81, CH-8050 Zürich, Zwitserland (voor klanten in Zwitserland). Uw belangen worden hierbij door ons beschermd.

Aankoopbewijzen worden om boekhoudrechtelijke redenen conform de wettelijke termijn (6 of 10 jaar) bewaard.

4.2. Verwerking op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1a AVG)

4.2.1. Aanmaken van een klantrekening en verzending van nieuwsbrief

Bij het aanmaken van een klantrekening in onze onlineshop geeft u uw e-mailadres, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en geboortedatum op. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om contact op te nemen met u over uw rekening of uw transacties. Uw gegevens worden in onze klantendatabase opgeslagen en op uw verzoek gewist (zie punt 9).

Wanneer u de verzending van de nieuwsbrief via onze onlineshop activeert, dan gebeurt dit middels de zogenoemde double-opt-in-methode. Dat betekent: vóór de verzending van de eerste nieuwsbrief sturen wij u een bevestigingsmail waarin u opnieuw wordt gevraagd of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u dit bevestigt via de link in deze mail, dan sturen wij u onze nieuwsbrief toe. Voor de verzending van onze nieuwsbrief gebruiken wij de tool van een Duitse dienstverlener. Wij gebruiken persoonsgegevens die op het gebruik van de nieuwsbrief betrekking hebben, zowel voor statistische doeleinden als om de lezer m.b.t. bedrijfsspecifieke informatie, producten en diensten evenals reclamedoeleinden van ons bedrijf optimaal aan te spreken. U kunt de nieuwsbrief op elk moment gratis opzeggen met behulp van de daarvoor bestemde link aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt hiervoor ook per e-mail of post contact opnemen met de onder punt 9 vermelde adressen.

4.2.2. Deelname aan prijzenspellen

Bij prijzenspellen gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over een eventuele prijs en om reclame te maken voor onze aanbiedingen. Uw gegevens worden in onze klantendatabase opgeslagen. Gedetailleerde aanwijzingen vindt u in onze deelnamevoorwaarden bij het betreffende prijzenspel. Door uw deelname aan het prijzenspel te versturen geeft u uw toestemming voor de gegevensverwerking voor het hierboven genoemde doel. Natuurlijk wissen wij uw gegevens op uw verzoek. Uiterlijk na drie jaar worden deze gegevens gewist.

4.2.3. Aanvragen van de LouisFunCard

Wanneer u onze kortingkaart, de LouisFunCard, aanvraagt, registreren wij uw fundamentele persoonsgegevens (waaronder bijv. naam, postadres, telefoonnummer en/of e-mailadres) en slaan deze in onze klantendatabase op. Voor de verzending van de LouisFunCard geven wij uw adres door aan onze dienstverlener Boyens direct mail GmbH & Co. KG die in Marne gevestigd is. Uw gegevens worden daarbij niet bij de dienstverlener opgeslagen.

4.3. In het kader van belangenafweging (art. 6 lid 1f AVG)

Uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is, verwerken wij uw gegevens buiten de eigenlijke uitvoering van een overeenkomst of een aanvraag voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons of derden onder de volgende omstandigheden:

 • Opmerkingen over videobewaking in onze winkels zoals aldaar vermeld
 • direct marketing naar klanten in ons bestand
 • waarborging van de IT-veiligheid in het bedrijf
 • verhindering en opheldering van mogelijke strafbare feiten
 • maatregelen voor de verdere ontwikkeling van diensten
 • maatregelen voor management control
 • reclame en marketingmaatregelen, voor zover u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt
 • gepseudonimiseerde opslag van gegevens via cookies

4.3.1. Nieuwsbrief via e-mail voor klanten in ons bestand

Wanneer u een product bij ons heeft gekocht, sturen wij u ter informatie eventueel ook onze nieuwsbrief via e-mail toe. Voor opt-out en verzending gelden dezelfde voorwaarden als vermeld onder punt 4.2.1.

4.3.2. Communicatie met Louis

Wanneer u per e-mail, telefoon of contactformulier contact opneemt met onze support, dan verzamelen wij eventueel persoonsgegevens zoals bijv. naam, postadres, telefoonnummer en/of e-mailadres. De gegevens dienen voor afstemming met uw opgeslagen klantgegevens en worden uitsluitend intern door medewerkers van de klantenservice gebruikt en verder verwerkt. Wij verschaffen ons in dit kader eventueel toegang tot uw klantrekening om u de noodzakelijke ondersteuning te kunnen bieden.

Bij een financiering in het filiaal behouden wij ons het recht voor een geautomatiseerde controle van uw kredietwaardigheid te verrichten.

4.4. Ontvangers en categorieën van ontvangers, voor zover niet reeds vermeld (art. 13 lid 1e AVG)

Over landsgrenzen heen tussen de afzonderlijke Louis-maatschappijen bestaat de mogelijkheid van het uitwisselen van gegevens om bestellingen/aanvragen van klanten te bewerken.

5. Aanwijzingen m.b.t. datadiensten in de onlineshop

Wanneer u op onze website binnenkomt, worden logbestanden opgeslagen. Deze gegevens worden door ons niet toegewezen aan personen. Ook voegen wij deze gegevens niet samen met andere gegevensbronnen, noch worden deze met elkaar vergeleken. De geanonimiseerde gegevens dienen alleen voor de statistische analyse m.b.t. het bezoek aan onze internetpagina. Na de statistische analyse worden deze gegevens gewist.

Google Analytics: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie ingewonnen informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Slechts bij wijze van uitzondering wordt het complete IP-adres overgebracht naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google van deze informatie gebruikmaken om te analyseren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en het gebruik van internet gepaard gaande diensten aan de exploitant van de website te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de instellingen van uw browsersoftware. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet volledig gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google evenals het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Hierdoor wordt er een opt-out-cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren

Google Maps: Wij gebruiken landkaarten van “Google Maps” van de externe dienstverlener Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, om u de functie "filiaalzoeker" aan te kunnen bieden. In de Google Maps-variant die door ons wordt gebruikt, worden geen persoonlijke gegevens, behalve het IP-adres en de postcode of plaats, naar Google verzonden. Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH heeft geen invloed op deze dataoverdracht. Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de filiaallocaties die wij in de onlineshop weergeven. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 punt f) AGV.
Voor meer informatie raadpleeg het privacybeleid van Google over het gebruik van gebruikersgegevens: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

RichRelevance®: Voor een klantgerichte vormgeving evenals de optimalisatie van onze website worden door oplossingen en technologieën van RichRelevance® geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen en worden uit deze gegevens gebruiksprofielen onder pseudoniemen aangemaakt. Deze geanonimiseerde analyse van uw gebruik van onze website geeft de producten waar u interesse in had weer. Hiervoor worden cookies gebruikt die ervoor zorgen dat een internetbrowser kan worden herkend. De verzamelde gegevens worden zonder uw toestemming niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en worden ook niet samengevoegd met informatie over de persoon achter het pseudoniem. U kunt te allen tijde en met uitwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen tegen het verzamelen en opslaan van uw gegevens: Opt-out.

RichRelevance® verzamelt en slaat gegevens in overeenstemming met de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG) op en het gegevensbeschermingssysteem is gecertificeerd door de TÜV Saarland in overeenstemming met o.a. de V4.5 gegevensbeschermingsvoorschriften en de ISO/IEC 27000 internationale norm voor systemen voor informatieveiligheidsbeheer.

ChannelPilot: Voor het meten van de verkopen via online-verkoopkanalen wordt de online-marketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH gebruikt. Het gebruik geschiedt op basis van art. 6 lid 1, 1e zin punt f van de AVG. ChannelPilot maakt gebruik van zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website zoals

 • browsertype/-versie
 • referrer-URL (de tevoren bezochte website)
 • hostnaam van de computer die toegang tracht te krijgen (IP-adres)
 • en de tijd van de serveraanvraag

wordt doorgaans aan een server van ChannelPilot in Duitsland overgedragen en hier opgeslagen. Het binnen het kader van ChannelPilot door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van ChannelPilot samengevoegd. Bovendien wordt het IP-adres door ChannelPilot uitsluitend voor een korte periode (doorgaans maximaal 24 uur) tussentijds opgeslagen en daarna afgeschermd. De tussentijdse opslag geschiedt uitsluitend voor het opsporen van een eventuele klikfraude (Bot-Detection).

In opdracht van de exploitant van deze website zal ChannelPilot deze informatie gebruiken om de prestaties van gekoppelde online-verkoopkanalen zoals idealo.de of Google-Shopping te beoordelen. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de instellingen van uw browsersoftware. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet volledig gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website. Daarnaast kunt u het verzenden van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar ChannelPilot en de verwerking van deze gegevens door ChannelPilot voorkomen door de via onderstaande koppeling beschikbare opt-out mogelijkheid te gebruiken: www.channelpilot.de/optout. Hierdoor wordt er een opt out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website voorkomt. De opt-out-cookie geldt alleen voor de laatst gebruikte browser. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot ChannelPilot vindt u op www.channelpilot.de/datenschutz.

Invoeging van de Trusted Shops Trustbadge: Voor de weergave van ons Trusted Shops-keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen evenals voor het aanbod van de Trusted Shops-producten voor kopers na een bestelling is op deze website de Trusted Shops Trustbadge ingevoegd.

Deze dient voor de behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarwegende gerechtvaardigde belangen bij een optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de diensten waarvoor daarmee reclame wordt gemaakt, worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Duitsland.

Bij het opvragen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenoemd server-logbestand op dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het opvragen, verzonden hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het opvragen documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na einde van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.

Verdere persoonsgegevens worden uitsluitend naar Trusted Shops verzonden, voor zover u na voltooiing van een bestelling kiest voor het gebruik van Trusted Shops-producten of zich al voor het gebruik heeft geregistreerd. In dit geval geldt de tussen u en Trusted Shops gesloten contractuele overeenkomst.

Belboon: Voor het meten van de verkopen via affiliate kanalen wordt de tool van Belboon GmbH gebruikt. Belboon maakt gebruik van zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Als u geen cookies in uw browser wilt opslaan, kunt u de instellingen in uw browser wijzigen om dit te voorkomen. U kunt cookies voor het opslaan van cookies volledig deactiveren in het onderdeel Extras / Internetopties van uw browser, zodat ze kunnen worden gespecificeerd. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot een beperkt gebruik van bepaalde websites. U kunt op elk moment ook cookies verwijderen. Cookie wordt van uw apparaat verwijderd. Het verzamelen en gebruiken van trackinggegevens kan worden gedeactiveerd door op de volgende link te klikken: https://luna.r.lafamo.com/ts/i5536299/tsv?settrackingoptout Door op de opt-out trackinglink te klikken, wordt een speciale cookie gezet, waardoor de tracking in de webbrowser wordt voorkomen.. Tracking wordt opnieuw geactiveerd als de tracking opt-out-cookie wordt verwijderd. U vindt een volledig overzicht van alle cookies die worden gebruikt door onze trackingtechnologie hieronder:

Domain

Cookie Naam

tsv

Gebruik van de cookie en verdere informatie

Deze cookie wordt gezet wanneer een advertentiemateriaal is getoond. Deze cookie bevat een cookie-ID en een lijst met gegevens over de laatste aanraakpuntweergave - inclusief een tijdstempel, verwijzende URL en een individuele ID voor de advertentie, het marketingkanaal, de Publisher en de website van de Publisher.

Domain

Cookie Naam

tsc

Gebruik van de cookie en verdere informatie

Deze cookie wordt gezet wanneer een gebruiker op een advertentiemateriaal klikt. Deze cookie bevat een cookie-ID en een lijst met gegevens over de laatste klik op het aanraakpunt - inclusief een tijdstempel, verwijzende URL, shopsysteem-ID en een individuele ID voor de advertentie, het marketingkanaal, de Publisher en de website van de Publisher.

Domain

Cookie Naam

trackingoptout

Gebruik van de cookie en verdere informatie

Deze cookie wordt gezet wanneer de gebruiker op de opt-outlink klikt.

Performance Display Marketing/Advertenties op basis van interesses (Retargeting) via Belboon: Om op gebruikers gebaseerde online advertenties uit te voeren, gebruikt deze website verschillende retargeting-technologieën die gebruikersprofielen in de vorm van pseudoniemen creëren. Bovendien worden cookies opgeslagen in de browser van de gebruiker. Met deze cookies kan de gebruiker de website opnieuw bezoeken. Daarnaast worden gecumuleerde gebruikersprofielen gebruikt om lookalike doelgroepen te creëren en te identificeren. Dit staat bekend als lookalike targeting. Deze gebruikersprofielen worden gebruikt door retargetingtechnologieën die zijn ontwikkeld met voorschriften, zodat pseudoniemen niet kunnen worden geassocieerd met een bepaalde gebruiker. Deze website gebruikt de volgende technische providers:
Maytrics GmbH & Mediards GmbH Het maken en gebruiken van anonieme gebruikersprofielen door deze technische provider kan op elk moment worden voorkomen door op de volgende link te klikken: https://www.mediards.de/consent.php?cid=398
https://maytrics.marvellousmachine.net/cnst.php?cid=1240&cnst=1&js=0

6. Gevolgen bij het niet beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de in de EU geldende AVG en de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG) evenals alle andere belangrijke wetten verwerkt.

De door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens hebben wij nodig voor het afsluiten van de overeenkomst. Het afsluiten of het beschikbaar stellen van een dienst of het verzenden van uw artikelen is zonder het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens niet mogelijk!

7. Doorgeven aan derde landen (art. 13 + 14 lid 1f AVG)

Doorgeven van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vindt plaats zoals hierna beschreven.

Voor het beschikbaar stellen van de inhoud en voor de lastverdeling voor onze onlineshop gebruiken wij het Content Delivery Network (CDN) van Akamai. Vanwege de soort dienstverlening van Akamai kunnen gegevens van de bezoekers van onze websites in enkele gevallen worden doorgegeven naar derde landen buiten de EU/EER. Met Akamai als dienstverlener die is gevestigd in de VS en waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat (Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Commissie (Privacy Shield)), hebben wij een dienovereenkomstige overeenkomst voor de behartiging van de rechten van betrokkenen voor onze klanten gesloten.

Voor sommige programmeringsservices gebruiken wij IT-teams in Servië en Vietnam. Voor Vietnam is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, daarom hebben wij een contract met standaardcontractbepalingen met de dienstverlener.

In het geval van klanten die een bestelling in onze onlineshop vanuit een land buiten de EU of EER hebben geplaatst, worden persoonsgegevens doorgegeven aan de bestellanden voor de uitvoering van de overeenkomst, voor zover dit voor de bewerking van de bestelling noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is.

8. Periode van opslag (art. 13 lid 2a AVG)

Voor zover niet zoals boven aangegeven precies genoemd, slaan wij als verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens uw persoonsgegevens uitsluitend op voor de periode die voor het bereiken van de opslagdoelstelling nodig is of overeenkomstig de voorschriften, wetten en richtlijnen van de Europese wetgever of de nationale wetten.

Is de door de wetgevers voorgeschreven opslagtermijn verstreken of is de noodzaak van de opslag vervallen, dan worden de persoonsgegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften afgeschermd of gewist.

De periode van opslag blijkt uit de looptijd van onze overeenkomsten, op grond van wettelijke verjaringstermijnen, die volgens het Duits burgerlijk wetboek (BGB) doorgaans drie jaar duren, of gedetailleerde richtlijnen uit de Duitse wet inzake rijksbelastingen, het Duitse wetboek van handel en andere wettelijke voorschriften.

Wanneer u wenst dat uw klantrekening wordt gewist, worden de daar beschikbare gegevens ook in het kader van onze back-ups binnen tien jaar volledig van onze informatiedragers gewist.

9. Rechten van betrokkenen (recht van inzage, rectificatie, beperking en bezwaar conform art. 13 lid 2b AVG)

U kunt uw door de wetgever verleende rechten op elk moment doen gelden. Dit zijn voornamelijk de volgende rechten:

 • recht van inzage (art. 15 AVG)
 • recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • recht op wissing (art. 17 AVG)
 • recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • recht van bezwaar (art. 21 AVG)
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

U heeft het recht om op elk moment inzage te krijgen in uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens. Eveneens heeft u het recht op rectificatie, afscherming of, afgezien van de voorgeschreven opslag van gegevens voor de bedrijfsvoering, wissing van uw persoonsgegevens. Uw verzoek om inzage wordt door ons in versleutelde vorm beantwoord om de gegevensbescherming te waarborgen.

Om ervoor te zorgen dat er op elk moment rekening kan worden gehouden met een afscherming van gegevens, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een lockbestand ter beschikking worden gesteld. U kunt ook de wissing van de gegevens verlangen, voor zover er geen wettelijke archiveringsverplichting bestaat. Voor zover een dergelijke verplichting bestaat, schermen wij uw gegevens desgewenst af. U kunt wijzigingen of het intrekken van een toestemming door een dienovereenkomstige mededeling aan ons met werking voor de toekomst uitvoeren.

Natuurlijk verstrekken wij u daarnaast altijd informatie over de door ons over u opgeslagen persoonsgegevens. Graag rectificeren of wissen wij deze ook op uw verzoek, voor zover wettelijke bewaarplichten dit niet in de weg staan. Aanvragen m.b.t. inzage, rectificatie of wissing van gegevens kunnen als volgt worden ingediend:

e-mail:
datenschutz@louis.de

per post:
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH

- Datenschutz-

Rungedamm 35
21035 Hamburg
Duitsland

Wij willen u er volledigheidshalve hier op wijzen dat er wat betreft het recht van inzage of wissing conform §§ 34 en 35 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG) beperkingen kunnen zijn.

10. Recht van intrekken van toestemming (art. 13 lid 2c AVG)

U heeft het recht uw aan ons verleende toestemmingen voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken. Meer hierover vindt u in het onderste kader: Recht van bezwaar conform art. 21 AVG:

Recht van bezwaar conform art. 21 AVG

U heeft het recht uw aan ons verleende toestemming m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Ook wanneer wij uw gegevens voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen verwerken, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking, voor zover uit uw specifieke situatie redenen blijken die tegen de gegevensverwerking spreken.

Als gevolg van uw bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens in het kader van wettelijke bepalingen ook voor direct marketing worden verwerkt, dan kunt u eveneens bezwaar maken tegen deze verwerking.

Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, dan worden deze door ons ook niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Uw bezwaar heeft werking voor de toekomst. Dit bezwaar kan informeel worden ingediend. Richt uw bezwaar indien mogelijk aan de bovengenoemde contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

11. Recht op indienen van klacht bij een toezichthoudende autoriteit (art. 13 lid 2d AVG)

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van een verzoek door ons, heeft u het recht zich te wenden tot de hierboven genoemde functionaris voor gegevensbescherming of tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw deelstaat/land of de deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd.

12. Verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel (art. 13 lid 3 AVG)

Een dergelijke verwerking is door ons principieel niet gepland.

Voor het geval wij mochten plannen om uw persoonsgegevens voor een hierboven niet genoemd doel te verwerken, dan zullen wij u daarover in het kader van de wettelijke bepalingen van tevoren informeren.

13. Veilige gegevensoverdracht

Wij beschermen uw gegevens met een veilige SSL-verbinding. Sleutellengte: RSA 2048 bit/128 bit. De gebruikersgegevens worden, afhankelijk van de functionaliteit van de browser, versleuteld door maximaal RC4 128 bit, Triple-DES 168 bit of AES 256 bit.

Daarbij worden alle gegevens in het bestelproces versleuteld, zoals bijv.:

 • naam, voornaam, adres, telefoonnummer enz.
 • gekozen betaalmethode
 • creditcard- en rekeninginformatie

Verder beveiligen wij onze websites en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

14. Wijziging van onze privacybepalingen

Om te kunnen voldoen aan de actuele wettelijke eisen of om de privacyverklaring bij wijzigingen van onze diensten aan te passen (bijv. invoering van nieuwe diensten), behouden wij ons het recht voor om deze bij gelegenheid te wijzigen.

Derhalve geldt bij een nieuw bezoek aan onze website telkens de nieuwe privacyverklaring.